Μανούσος Μπαρμπούνης


Γραφείο: Αθήνα
E-mail: mbarbounis@axonaudit.gr
Τηλ.: 210 8211754
Fax.: 210 8256067
Ελεγκτικές υπηρεσίες:

  • Βιομηχανικές επιχειρήσεις
  • Εμπορικές επιχειρήσεις
  • ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ
  • Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
  • Συνεταιρισμοί
  • Τράπεζες
  • Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών της Ελλάδας

Ορκωτός Ελεγκτής και στέλεχος της UHY Άξων Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ από το 2006 έως σήμερα.

Ο Μανούσος έχει λάβει μέρος σε ελεγκτικές ομάδες που έχουν διενεργήσει ελέγχους σε εταιρείες στους κλάδους του εμπορίου φαρμάκων, του τουρισμού, της χονδρικής και λιανικής πώλησης αγαθών, της παροχής υπηρεσιών, της ψυχαγωγίας και των τραπεζικών εργασιών. Έχει πάρει μέρος σε ειδικούς διαχειριστικούς ελέγχους και στην αξιολόγηση και οργάνωση συστημάτων εσωτερικού ελέγχου. Ως μέλος ομάδας έχει ενεργήσει ελέγχους για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διάφορους Οργανισμούς του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα.

Απόφοιτος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Ελεγκτική του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών – ΙΕΣΟΕΛ

Ελεγκτική / Λογιστική / Κοστολόγηση / Εμπορικό Δίκαιο και Δίκαιο Εταιρειών / Φορολογία Κ.Β.Σ.,ΦΝΠ,ΦΦΠ,ΦΠΑ) / ΔΛΠ-ΔΠΧΠ/ Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων / Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις / Κατάσταση Ταμειακών Ροών.

9/2003-9/2004

MSc στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική

Διεθνή Τραπεζικά/Αρχές Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής/Ειδικά Θέματα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής/Οικονομετρία/Χρηματοοικονομικά Μέσα/Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών. Πανεπιστήμιο της Ουαλίας, Κάρντιφ

9/1998-2/2003
Απέκτησε το 2003 Πτυχίο Οικονομικής Επιστήμης, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Μακροοικονομικά/Μικροοικονομικά/Οικονομετρία/ Διεθνή Οικονομικά/Λογιστική/Στατιστική.